ពិធីប្រារព្ធដល់ការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

annie-spratt-469223-unsplash.jpg
សូមបំពេញទម្រង់បែបបទនេះដើម្បីជួបនឹងអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាក្នុងតំបន់ ដើម្បីរៀនអំពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចជួយដល់ជីវិតបងប្អូន !
ភេទ *
Hero image for ASA PS_130710_kat_0110.jpg

ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាលោកចៅហ្វាយ និងជាអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ។ កំណើតរបស់ទ្រង់គឺជាអព្ភូតហេតុ ហើយជីវិតរបស់ទ្រង់គឺមហស្ចារ្យណាស់ ។ អ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យជាងនោះទៅទៀត គឺថាទ្រង់នៅតែមានព្រះជន្មរស់ ហើយស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នា ។ សូមចុះឈ្មោះរៀនបន្ថែមអំពីការប្រសូតរបស់ទ្រង់ ជីវិតរបស់ទ្រង់ ការពលិកម្មរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើង និងរបៀបដែលទ្រង់អាចជួយដល់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងក្នុងពេលនេះ ។

nathan-dumlao-553956-unsplash.jpg

ខិតមកកាន់តែជិតព្រះ

បងប្អូនគឺជាបុត្ររបស់ព្រះ ។ ទ្រង់សព្វព្រះទ័យនឹងប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់បងប្អូន ហើយកំពុងព្យាយាមលូកព្រះហស្តមកជួយបងប្អូនតាមរយៈអ្នកតំណាងដែលនៅរស់របស់ទ្រង់ ។ សូមចុះឈ្មោះរៀនអំពីអ្វីដែលព្រះកំពុងព្យាយាមមានបន្ទូលមកកាន់បងប្អូនតាមរយៈពួកព្យាការី និងព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ ។